Ogłoszenia Premium

1. Ogłoszenie PREMIUM w serwisie GLIWICECITY.PL zostaje wyróżnione na stronach: głównej, kategorii i podkategorii. Wyróżnienie ogłoszeń podlega opłacie w następujących wariantach:

- 14 dni wyróżnienia – 7 zł,
- 30 dni wyróżnienia – 12 zł.

Przy zakupie pakietu 5 ogłoszeń promowanych dodatkowo UŻYTKOWNIK dostaje jedno ogłoszenie premium GRATIS do wykorzystania w dowolnym momencie.

2. Wysokość opłat za dodanie Ogłoszenia PREMIUM może ulec zmianie. Aktualna wysokość opłat jest dostępna na stronie serwisu GLIWICECITY.PL. Opcja premium zamówiona przed wejściem w życie nowych zmian będzie wykonywana na warunkach dotychczasowych. Następne aktywacje ogłoszeń PREMIUM możliwe będą wyłącznie na warunkach bieżących.

3. Zamówienie ogłoszenia PREMIUM odbywa się poprzez:

- zgłoszenie chęci zakupienia opcji PREMIUM poprzez wysłanie maila na adres e-mail: ogloszenia@rado-com.pl z następującymi informacjami:
* nazwa ogłoszenia mającego zostać wyróżnione;
* e-mail użytkownika z którego ogłoszenie zostało dodane;
* która opcja wyróżnienia została wybrana (14 lub 30 dni);
* dane firmy (włącznie z numerem NIP) lub osoby fizycznej potrzebne wyłącznie do wystawienia rachunku za dodanie ogłoszenia PREMIUM.

W odpowiedzi UŻYTKOWNKOWI zostaje przesłany rachunek na podane wcześniej dane. Poopłaceniu rachunku i zaksięgowaniu pieniędzy na koncie zostaje włączona opcja PREMIUM na wybranym ogłoszeniu. Użytkownik dostanie e-mail z potwierdzeniem włączenia wyróżnienia oraz z datą jego zakończenia.

4. W przypadku usunięcia ogłoszenia PREMIUM przez UŻYTKOWNIKA przed wygaśnięciem okresu wyróżnienia jego ponowna reaktywacja wyróżnienia nie będzie możliwa. Za niewykorzystany okres nie będzie zwracana pobrana opłata.

5. Serwis zastrzega sobie możliwość nie wyróżniania ogłoszeń niezgodnych z prawem lub postanowieniami Regulaminu.

6. W razie zmian w treści ogłoszenia PREMIUM dokonanych przez UŻYTKOWNIKA po zamieszczeniu i wyróżnieniu ogłoszenia w serwisie jego właściciel zastrzega sobie prawo do usunięcia ogłoszenia PREMIUM jeżeli jego treść nie spełnia warunków Regulaminu lub jest niezgodne z prawem. W takim przypadku właściciel serwisu GLIWICECITY.PL zastrzega sobie także prawo do niezwracania opłaty pobranej za wyróżnienie.

7. Reklamacje dotyczące świadczenia usług, o których mowa w niniejszym Regulaminie, można zgłaszać za pomocą poczty elektronicznej na adres ogloszenia@rado-com.pl.

8. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać oznaczenie osoby zgłaszającej reklamację (imię, nazwisko, adres do korespondencji, adres e-mail) oraz opis zdarzenia będącego przyczyną reklamacji.

9. Zgłoszenia reklamacyjne będą rozpatrywane w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia reklamacji.